ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ( Ο μήνας που μελετάμε τη ζωή και την πίστη των Αγίων Αποστόλων)

…ἡ  Πίστη νά  κρατηθεῖ ζωντανή !

Ἰούνιος:  ὁ μήνας   ποῦ   μελετοῦμε   τήν    ζωή   καί   τήν   πίστη  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

«Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν».

Συνοδικόν   Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

«Aὕτη ἐστὶννίκηνικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’ Ἰω. 5, 5).

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ

1. Α. Μ. Σταυρόπουλου, «Η πίστη να κρατηθεί ζωντανή…»

2. Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, PhD,   «Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων», Διδακτορική Διατριβή 2012.

 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα