ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ανάρτηση της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου: «Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής»

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ συμπληρώθηκαν εἰκοσι δύο χρόνια ἀπό τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου. Στήν παρούσα ἔκδοση θέλησα νά προ-σθέσω, ἐπιλεκτικά, κάποια νεότερα βιβλιογραφικὰ δεδομένα, ὅσα ἔκρινα ἀπαραίτητα, καί πού σημειώνουν τήν ἐν τῷ μεταξύ παραγωγή ποιμαντικῶν ἐρευνῶν, μελετῶν καί ἐφαρμογῶν στόν ἑλλαδικό χῶρο. Παρέθεσα ἐπίσης τίτλους διδακτορικῶν διατριβῶν καί διπλωματικῶν μεταπτυχιακῶν ἐργασιῶν, πού ἀποδεικνύουν τό ζωηρό ἐνδιαφέρον νεώτερων ἐπιστημόνων καί τήν ἐνασχόλησή τους μέ ποιμαντικά θέματα. (Από τον πρόλογο του βιβλίου).

Δείτε το βιβλίο: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα