ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

(Στόχος της Θεματικής  Κατηγορίας  αυτής είναι η αναζήτηση της “φιλοκαλίας” όπως τη συλλαμβάνουν η Εκκλησία και οι Πατέρες στον                  των σύγχρονων ρευμάτων της τέχνης)