Μορφές του Ποιμαντικού Έργου:       


         
   Ποιμαντική Γάμου και Οικογενείας


        Ορθόδοξη ζωή και Γάμος             Προβλήματα Οικογενείας


          Ποιμαντική της Νεότητος


Ποιμαντική των Ασθενών

Ποιμαντική της Τρίτης Ηλικίας

      
            Νέες μορφές Διαποιμάνσεως


                       Ποιμαντική του Ελεύθερου χρόνου       

                       Θεραπευτικός Τουρισμός
 
                       Ενορίες εκτός έδρας


       
        Αστική Ποιμαντική

            Λειτουργική Ποιμαντική

        Τα Μυστήρια της Εκκλησίας         Το Εκκλησιαστικό έτος  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τεχνολογία
και Εκκλησία


           Ο Εκκλησιαστικός τύπος       Ραδιόφωνο, Τηλεόραση

                      Διαφήμιση             ΠληροφορικήΠοιμαντική των τεσσάρων Στοιχείων
της Φύσεως


           Συμβουλευτική Ποιμαντική


          Ενοριακή οργάνωση και ζωή